Όροι Χρήσης

Κυριότητα Περιεχομένου

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στο website, ανήκουν αποκλειστικά στον δημιουργό ( Ιωάννης Γιαννούσης ) και τον STAR FM 92.9. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες, η μουσική και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στο website ανήκει στον δημιουργό ( Ιωάννης Γιαννούσης ) και στoν STAR FM 92.9, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο website ανήκουν στον δημιουργό ή στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο website, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την ιδιοκτησία, που συνεπάγεται στην απαγόρευση αντιγραφής, υποκλοπής ή οποιαδήποτε άλλης ενέργειας χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού και του STAR FM 92.9

Αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση περιεχομένου

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση και αντιγραφή των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση από τον ίδιο τον χρήστη. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου περιλαμβάνεται στο Website, websites που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από τον STAR FM 92.9, ακόμη και με τη μορφή συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής στο Website.

Αποσυμπίληση

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του website, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα. Η οπτική απεικόνιση και σχεδιασμός κάθε ιστοσελίδας του website ανήκει αποκλειστικά στον δημιουργό. κάθε περίπτωση το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του website παρέχεται στους χρήστες τους αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά, τα σήματα, λογότυπα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα ανήκουν στον δημιουργό.

Αποθήκευση Streaming ή άλλων Media

Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από το website σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Ακρίβεια Πληροφοριών και στοιχείων

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του website είναι ψυχαγωγικό και όχι ενημερωτικό, και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και εμείς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχουμε συμπεριλάβει στο website αποδειχθεί ανακριβής. Δεν ευθυνόμαστε ιδίως για κάθε θετική και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών του website ή/και του περιεχομένου του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που θα έχουμε εντάξει στο website και θα προέρχονται από εμάς. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο website και προέρχονται από τρίτους. Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από websites τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως το website μας να παραπέμπει με συνδέσμους (links) από καιρού εις καιρόν, ούτε εγγυώμεθα προς τους επισκέπτες και χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τα websites ενδέχεται να παραπέμπει με συνδέσμους από καιρού εις καιρόν.

Στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς χρηστών

Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του website, όπως σε υπηρεσίες δικτυακών συζητήσεων (chat), ανταλλαγής απόψεων (forum), επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή αποστολής μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο, όπως π.χ. με γραπτά μηνύματα φωνητικής τηλεφωνίας (sms) αποδέχονται με την χρήση από αυτούς των εν λόγω υπηρεσιών, ότι θα σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους, και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα σε εμάς να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους, και με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να αξιώσουμε από τον υπεύθυνο κάθε ζημία που τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και sms) που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων μας (bombing, spamming). Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να εκδιώξουμε άμεσα τον διαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσουμε οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία μας, επιφυλασσόμενοι για κάθε ζημία που τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά. Τα μηνύματα που καταγράφονται και εμφανίζονται στο Forum αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των εγγεγραμμένων χρηστών του Web Site. Δεν αντιπροσωπεύουν ή εκφράζουν την θέση του STAR FM 92.9. Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας μας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση των επικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών μας για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (junk mail/sms/messages), είτε πρόκειται για υπηρεσίες αληθινού χρόνου είτε όχι. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να εκδιώξουμε άμεσα τον υπεύθυνο από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσουμε οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία μας, επιφυλασσόμενοι για κάθε ζημία που τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά. Δεν ευθυνόμαστε απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτούς.

Ευθύνες

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και το website γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψή μας, αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και μάς δίδουν το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων μας. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του website, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Από καιρού εις καιρόν, ενδέχεται να παρέχουμε προς τους χρήστες των υπηρεσιών μας διάφορες φόρμες (πχ Διαγωνισμοί, φόρμες επικοινωνίας κ.λπ.), στις οποίες αυτοί θα παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούν διαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό tick-box στις αντίστοιχες φόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενος με όποιο άλλο τεχνικό μέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο μας. Επίσης, γνωστοποιούμε στους επισκέπτες ότι τηρούμε στοιχεία για την επισκεψιμότητα του website της για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως στοιχεία τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Τι είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο www.star929.gr;

Cookies ονομάζονται κάποια πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κλπ) και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία ενός ιστοτόπου επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτόν.

Στον ιστότοπο www.star929.gr , υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι αυτών των αρχείων κειμένου:

 • Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο.
 • Cookies Διαφήμισης: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη.
 • Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές του sport-fm.gr να βελτιώνουν το περιεχόμενο του site ως αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους επισκέπτες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του επισκέπτη.
 • Cookies Προτιμήσεων: Cookies τα οποία βοηθούν το star929.gr να εμφανίσει εξατομικευμένο περιεχόμενο για το χρηστη.

Γιατί τα χρησιμοποιεί ο ιστότοπος www.star929.gr;

Για την εύρυθμη λειτουργία του site και τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών τουΟ επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το browser του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστότοπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστότοπου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Star Πρόγραμμα

Ο STAR FM 92.9, δικαιούται να αλλάξει, τροποποιήσει ή να μεταβάλει το πρόγραμμά του, χωρίς καμία προειδοποίηση. To ίδιο ισχύει και για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο STAR FM 92.9 διατηρεί το δικαίωμα στο να μεταβάλει οποιαδήποτε υπηρεσία ή να την διακόψει, ανάλογα με τις ανάγκες του ή των χορηγών του.

Γενικοί Όροι Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς

Κατά καιρούς ο STAR FM 92.9 διοργανώνει διαγωνισμούς κατά τη διάρκεια των ραδιοφωνικών εκπομπών του. Οι Διαγωνισμοί διεξάγονται με σκοπό την ανάδειξη τυχερού/τυχερών, οι οποίοι κληρώνονται ανάμεσα από τους συμμετέχοντες ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού, εντός του προκαθορισμένου διαστήματος ισχύος του εκάστοτε Διαγωνισμού.

Συμμετοχή

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο νικητής είναι κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών ή εν γένει δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα επιλέγεται άλλος νικητής από τους επιλαχόντες που θα αναδεικνύονται κατά σειρά προτεραιότητας από την κλήρωση, εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα αυτή. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζομένων στον STAR FM 92.9 και των συνδεδεμένων με τον STAR FM 92.9.
 2. Η συμμετοχή στους Διαγωνισμούς γίνεται είτε με την αποστολή μηνύματος sms είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε με τηλεφωνική κλήση είτε μέσω την επίσης σελίδα του STAR FM 92.9 στο facebook. Η ακριβής διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό, η χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού και ο τρόπος κλήρωσης και ανάδειξης των τυχερών θα γνωστοποιείται κάθε φορά ευκρινώς στους ακροατές του σταθμού.

 

Δώρα/Νικητές

 1. Τα δώρα του εκάστοτε Διαγωνισμού θα γνωστοποιούνται κάθε φορά ευκρινώς στους ακροατές του σταθμού. Τα δώρα αυτά είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά.
 2. Τα τυχόν συμπληρωματικά έξοδα των δώρων, όπως ενδεικτικά φόροι αεροδρομίων, άλλοι φόροι, πινακίδες και τέλη κυκλοφορίας θα επιβαρύνουν τον νικητή του εκάστοτε Διαγωνισμού.
 3. Η παράδοση των δώρων θα γίνεται σε ώρα, ημέρα και τόπο που θα γνωστοποιείται στους νικητές των Διαγωνισμών.
 4. Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινώνονται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς στο τέλος της εκπομπής τους.
 5. Ο STAR FM 92.9 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων των προσφερόμενων δώρων και, αντίστοιχα, για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια ή ζημία της περιουσίας κ.τ.λ. συμβεί στον νικητή ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τη χρήση των δώρων αυτών.
 6. Σε περίπτωση που το δώρο του Διαγωνισμού είναι ταξίδι, ο STA FM 92.9 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια ή ζημία της περιουσίας και των αποσκευών κ.τ.λ. του νικητή ή του συνοδού του, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, δεδομένου ότι οι τελευταίοι αποδέχονται ότι ταξιδεύουν με δική τους ευθύνη. Οι νικητές και οι συνοδοί αυτών υποχρεούνται να συμπεριφερθούν στο πλαίσιο που επιβάλλει η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Ο νικητής και ο συνοδός του στο ταξίδι θα πρέπει να έχει την απαραίτητη ταξιδιωτική ασφάλιση. Κάθε έξοδο που απαιτείται για την απόκτηση ασφάλισης βαρύνει αποκλειστικά το νικητή και σε καμία περίπτωση τον STAR FM 92.9.

 

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις – Ευθύνη του STAR FM 92.9

 1. Υποβάλλοντας συμμετοχή, κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι τα αληθή του στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, o STAR FM 92.9 απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της έναντι στον συμμετέχοντα.
 2. O STAR FM 92.9 δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής των δώρων εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση των δώρων, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά ή/και διαμονή σχετικές με τα δώρα. Επίσης, o STAR FM 92.9 δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. Σε περίπτωση που o STAR FM 92.9  χωρίς δική της υπαιτιότητα, δεν δύναται να παραδώσει τα δώρα, τότε διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει σε αντικατάστασή τους, κάποια άλλα ίσης ή διαφορετικής αξίας.
 3. O STAR FM 92.9 δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά -αλλά μη περιοριστικά- για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων sms ή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), β) τα διατηρούμενα αρχεία του STAR FM 92.9 καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 4. Ο STAR FM 92.9 έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσει τους όρους αυτού και της κλήρωσης, να μεταβάλει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της κλήρωσης, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη και ελεύθερη επιλογή της και τη διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών ή μέσω της επίσιμης ιστοσελίδας του STAR FM 92.9 ( www.star929.gr )

 

Προσωπικά δεδομένα

 1. Ο STAR FM 92.9 ενδέχεται να προβεί στο πλαίσιο των Διαγωνισμών σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων. Για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας των Διαγωνισμών, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας των Διαγωνισμών, τα σχετικά αρχεία θα καταστρέφονται. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τους Διαγωνισμούς ή/και τις κληρώσεις από τον STAR FM 92.9  δι' αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τον STAR FM 92.9  είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει τον STAR FM 92.9 κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά του STAR FM 92.9 εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται παραιτούμενοι οιουδήποτε τυχόν δικαιώματος τους, υφιστάμενου ή μελλοντικού. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον STAR FM 92.9 την ανασκευή ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

 

Αποβολή από τον Διαγωνισμό

 1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα, χρησιμοποιεί αθέμιτα μέσα για την επικράτησή του στο Διαγωνισμό ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και ο STAR FM 92.9 θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, ο STAR FM 92.9 θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρήσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο STAR FM 92.9 θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

 

Διάφορα

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή και προσχώρηση στο σύνολο των γενικών αυτών όρων και των ειδικότερων όρων εκάστου Διαγωνισμού.
 2. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και τον Διαγωνισμό, και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Αποδοχή Όρων

Η επίσκεψη στο website του STAR FM 92.9 (http://www.star929.gr/), και στις υπο-ιστοσελίδες που υπάγονται σε αυτό, όπως και η συμμετοχή στους εκάστοτε διαγωνισμούς συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή ΟΛΩΝ των όρων χρήσης, που προαναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους.